Pályázatok / TÁMOP 3.2.3/A-11/1 pályázat - Fotózás

TÁMOP 3.2.3/A-11/1 pályázat - FotózásTÁMOP 3.2.3/A-11/1 pályázat - Fotózás

Önmegvalósítás és fejlesztés perenye község kulturális és természeti értékeinek közösségi szintű, innovatív felhasználásával - az egész életen át tartó tanulás és a fenntartható fejlődés jegyében, a tÁmpo "Építő közösségek" 3. ütemének keretében tÁmop - 3.2.3/a-11/1-2012-0142

 

Az Önkormányzat - jelen esetben speciális megvalósító szervezet is - feladata, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, kistelepülési lehetőségek és sajátosságok alapján – meghatározza az önkormányzat által támogatandó közművelődési, köznevelési és oktatási tevékenységeket, azok ellátásának módját, feltételeit és finanszírozási formáját. 
A közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa Perenye község polgárainak jogát:
 - a kulturális örökség megismerésére, jövő nemzedék számára történő átörökítésére, 
- a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére (fiókkönyvtár, Művelődési Ház), 
- műveltsége és készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, 
- közművelődési közösségi szintér szervezésére. 

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos feladatának tekinti: 
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtését, 
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, épített örökségeinek, hagyományainak feltárását, népszerűsítését, 
- az ünnepek kultúrájának gondozását, 
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életterének segítését, 
- a különböző művészeti ágak közötti kapcsolatok ápolását, azok bemutatkozási lehetőségeinek szélesítését, 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, 
- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 
- az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 

A pályázó önkormányzat célkitűzése, hogy éljen a jogszabályok, a pályázatok, vállalkozások, a gazdaságfejlesztés nyújtotta népesség-megtartó és munkahelyteremtő lehetőségekkel. A térség, a település gazdasági növekedésének egyik alappillére az egész életen át tartó tanulás. Szakszerű, irányított, intenzív fejlesztő tevékenységgel olyan innovatív konstrukciókat kell kialakítania, ahol az elméleti ismeretek és a gyakorlati tevékenységek bővülhetnek, a személyes aktivitás, kreatív gondolkodás magas hozzáadott értékű produktumokat eredményez. A gazdaságfejlődés egyik alappontja, hogy az iskolarendszerben megszerzett tudást, képességeket, kreativitást továbbfejlesszük, elérhetővé tegyük mindenki számára. Ezek hozzásegíthetik a települést, hogy az életminőség javításával hozzájáruljanak a népesség-megtartásához. Ez a típusú népesség-megtartó erő, mint új innováció a helyi gazdasági fejlődés motorja lehet. Stratégiai célunk a helyi tehetséges fiatalok megtartása, motiválása, életpályájuk kiteljesedésének segítése. A település életében, közösség formálásában eddig is kiemelkedő szerepet kapott a helyi örökség feltárása, az ehhez kapcsolódó értéktár létrehozása, a néphagyományok őrzése, kreatív iparban történő felhasználása. A jelenlegi programmal ezen ismeretek, kulcskompetenciák birtoklása hosszabb távon hozzájárul a település és a térség gazdasági növekedéséhez, a foglalkozás javításához, kisebb vállalkozások kialakulásához. Új tanulási formák bemutatása a gyermek és ifjúsági korosztály számára szakmai fejlődési lehetőség. Tudatosodhat a célcsoport számára, hogy új ötletek megvalósítása mindig valami minőségi változást, új létrehozását is jelentheti. Az új típusú innovációk az iskolán kívüli, kreatív kompetenciafejlesztés intézményi rendszerhez kapcsolásával, széleskörű együttműködések, új programok, rendezvények létrejöttét valósítják meg. 

Célcsoport és igényeinek feltérképezése

A pályázat közvetlen célcsoportját elsősorban azok a helyi fiatalok adják, akik részt vehetnek a foglalkozás sorozatokon. Perenyében a 6-18 éves korosztályba 46 fiú és 46 lány tartozik. Ide sorolhatók még azok a diákok, akik az intézményi együttműködési megállapodással érintett közoktatási intézményekben tanulnak. A gencsapáti Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézménnyel valamint a kőszegi Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézettel kötött együttműködési szerződésünk alapján az érintett hátrányos helyzetű (állami gondoskodás alatt álló fiatalok) és a sajátos nevelési igényű gyermekek is lehetőséget kapnak a projektbe való bekapcsolódásra. Közvetett haszonélvezői lehetnek a projektnek a helyi és környező települések lakóin túl mindazok, akikhez a kreatív foglalkozás sorozatok eredményei (produktumok) eljutnak – akár közvetlen (előadás, kiállítás, kiadvány, stb.), akár közvetett (internet, média, stb.) módon. 
A projekt célcsoportjának meghatározása során igénybe vettük a regionális Munkaügyi Központ és Perenye Község Önkormányzat statisztikai adatait. Szükségletfelmérő kérdőívet töltettünk ki az érintett célcsoporttal, továbbá személyes elbeszélgetés keretében a kreatív iparral kapcsolatos szakmai estet szerveztünk (a célcsoport beazonosítása, jelenlegi készségeik, képességeik, igényeik feltérképezése, a pontos célok meghatározása érdekében). A célcsoport körében végzett szükségletfelmérés eredményei alapján a helyi általános iskolások döntő többsége (84,5%) nem tudja pontosan, hogy milyen pályát válasszon. A középiskolások továbbtanulásának sarkalatos problémája a finanszírozási lehetőségek biztosítása, a megszerzendő diploma használhatósága. Aktivitásukat tekintve a kérdőívet kitöltők 52%-a jár rendszeresen szakkörre, 62% vett már részt szakmai vagy művészeti megmérettetésen. A kreatív iparterületek között 38%-kal az előadóművészetek, 33,4%-kal a fotográfia a legnépszerűbb. Ennek megfelelően pályázatunkat erre a két célterületre fókuszáltuk. Mindezek értékelése alapján állítottuk össze a megalapozó szükségleteket tartalmazó tanulmányunkat, ami a projekt tervezése során mindvégig kiemelt prioritást élvezett. 

Fotográfia
 

Mottó: „A természet fotózás nagy varázsereje abban rejlik, hogy egyedül fedezhetjük fel a környezeti világunk pillanatnyi csodáit” (Nagygyörgy Sándor)

Perenye község - nagy örömünkre - gazdag képi örökséggel is rendelkezik. A régi fotóinak összegyűjtését fontos feladatnak tartjuk. Az eddig összeállított anyagból a Művelődéi Házunkban és a plébánia termeiben több sikeres kiállítást rendeztünk. A település lakói részéről nagy igény mutatkozik hagyományaink őrzésére és bemutatására egyaránt. A nagy látogatottságú fotókiállítások remek alkalmat jelentenek számunkra, hogy a gyűjtemények segítségével múltunk nagy személyiségeit, nevezetes eseményeit széles körben megismertessük az emberekkel.

Perenye község napjainkban is gazdag kulturális életének, jeles eseményeinek pillanatképeit, minden esetben megörökítettük az utókor számara. Bár a mai fejlett technika világában szinte mindenkinek rendelkezésére áll fotó készítésére alkalmas eszköz (digitális fényképezőgépek, kamerák, mobiltelefonok), sajnos a lényegre törő, kifejező, művészi képalkotás tudományával nagyon kevesen rendelkeznek a faluban. A kreatív iparterületekhez kapcsolódó kérdőíveink és szakmai estünk alapján a fotográfia ismeretanyagának igénye nagyon magas községünk fiataljai körében. A közeljövőben a már megkezdett archiválási munkák (népi örökségünk digitális értéktára) mellett a felnövekvő generációk digitális képalkotó készségét szeretnénk fejleszteni. A technikai ismeretszerzésen túl kiemelt prioritású célként tűztük magunk elé a művészeti kompetenciák, ezen belül a témakeresés, kreatív tervezés és képszerkesztés művészi kifejezésmódjának fejlesztését.

A pályázat keretein belül is fontosnak tartjuk az emberi tevékenységek környezetterhelő hatásainak ismeretét, a környezeti fenntarthatóság szempontjából legfontosabb személyi és közösségi felelősségvállalás kialakítását. Az esélyegyenlőség ügyének kistelepülés szintű gondozását, horizontális elveinek széleskörű elfogadását, és elfogadtatását.

A projekt keretein belül a fotógráfia területén is szülőföldünk kulturális és természeti örökségének kutatását és dokumentálást tartjuk a legfontosabb célunknak. A fotógráfia területén belül két foglalkozássorozatot kívánunk megvalósítani:
A) Perenye község kulturális örökségének bemutatása, a település élő hagyományainak és tárgyi emlékeinek fotógráfiai dokumentálásával.

B) Perenye község természeti és épített örökségének bemutatása, egy fotóalapú digitális értéktár létrehozásával.

A szintetizáló alkalmak többségét a Szombathelyi Erdészeti Zrt. fenntartásában lévő erdei iskolában (Stájer-házak) megrendezendő fotótáborban szeretnénk megvalósítani.

Fotóművészeti pályázatunk során nagyrészt perenyei néphagyományokra építkezünk. Az életfordulókhoz, jeles napokhoz köthető események előadó művészeti feldolgozásának dokumentálásával szépen kirajzolódik Perenye máig élő kulturális öröksége. Másrészt nagy energiát szeretnénk mozgósítani a település épített örökségének, a közel másfélezer hektáros varázslatosan szép külterületünk természeti értékeinek feltárására, rendszerező bemutatására.

A fotográfia foglakozás-sorozatok produktumait a „Vox Humana” kiállítással és egy csodálatos természetfotó kiállítás-sorozattal szeretnénk a nagyközönség elé tárni. A több évtizede tartó népzenei, néprajzi kutatások során példaértékű kapcsolatrendszert sikerült kialakítanunk országos, neves intézményekkel, intézetekkel. A pályázat hálózatosodási kereteit kihasználva szeretnénk kreatív termékeinket e neves intézmények segítségével országosan is bemutatni.

Külön öröm számunkra, hogy oktatóink között régóta gyermekekkel foglalkozó, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket (Mihályfi Sándor fotótechnikus, műteremvezető, Szabó Endre fotóművész) köszönthetünk. A természetfotózás eredményességét két perenyei fiatal amatőr természetfotós segíti (Bejczi András, Biczó Barnabás) - mindketten kiválóan ismerik a község külterületét, az itt honos növény- és állatfajokat, azok élőhelyi és viselkedési sajátosságait. Nagygyörgy Sándor neves fotóművészünk szavaival élve: ”A természetbe soha nem kell kimenni, mindig benne kell élni, az jelenti számunkra az igazi otthont”. A természet közvetlen leképezésének öröme, a fotózás varázsereje egyedülállóan képes fejleszteni az egyén természettudományos ismereteit, lényeglátását, stílusérzékét, művészi kifejező képességét. A digitális és művészeti kompetenciák széleskörű, komplex korai fejlesztése a későbbiekben biztos alapot nyújt az egyén szocializációjához, munkahelyi teljesítő képességéhez. A helyi digitális értéktárak létrehozása, bemutatása generálja a közösségi összetartozást, fő mozgatója a „gyökerekből táplálkozó” helyi életpályák kiteljesedését segítő, új innovációk gazdasági kiaknázásának. 


Kreatív műhely 

Perenye Község Önkormányzata saját fenntartásban a helyi lakosság alkalmi és rendszeres közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében működteti a Művelődési Házat, mint közösségi színteret.

A Művelődési Ház (Perenye, Béke út 34. szám alatt) közvetlenül a II. Világháború után épült, közösségi összefogással. (Paraméterei: a nézőtér 17m×5,5m, magassága 4m, színpad nagysága 5,5m×4,2m, amelyből az előadótér 4,2m×3,5m, magassága 3m). Az épület teljes infrastruktúrával ellátott. Jelen pályázat megvalósítási és fenntartási időszaka alatt az Önkormányzat számítógépparkja, internet hozzáférés, telefon és fax, fénymásoló, diktafon, projektor használata biztosított. A Művelődési Ház tevékenységét elsősorban az önkormányzat koordinációs és szervező ereje határozza meg. A nemzeti ünnepekhez kötődő rendezvényeinken településünk méltóképpen emlékezik nemzeti hőseinkre. 

A Művelődési Ház ad otthont a helyi hagyományok ápolásának: - Farsangi jelmezes felvonulás és mulattság - Perenyei Szent Ágota búcsú (búcsúi bál) - Passiójáték - Húsvéti locsolkodás - Gyermeknapi játékos vetélkedő - Közintézmények előtt Májusfa-állítás és kitáncolás - Falunap (helyi tehetséges fiatalok, ének és zenekarok, tánccsoportok műsora) - Főzőverseny (vasi ízek, helyi alapanyagok) - Szüreti felvonulás és mulattság (régi hagyomány alapján szőlőfürtös keresztfa – perenyei nevén „lopófa” állítása - Mikulásvárás - Mindenki Karácsonya: karácsonyi koncert 

Sport és egészségvédelmi tréningeknek, előadásoknak: - Gerinctorna, verseny-aerobik, country tánc - Ingyenes szemvizsgálat, prevenciós előadások, mérések (vércukor-szint, vérnyomás, testtömeg-index, sav-bázis egyensúly, bio-rezonancia)

Helyi kötődésű kórusok, zenekarok próbáinak, koncertjeinek, népzenei találkozóknak (10 éve működő, kétszeres Vass Lajos nagydíjas Perenyei Férfi Népdalkör, Epizód zenekar, Fall’in Rain együttes) 

 

Foglalkozás vezetők

Szabó Endre

fotógráfus – fényképész, műteremvezető 
Szakmai tapasztalat

- Tizennégy éves korom óta fényképezek, azóta hivatásommá és szenvedélyemmé vált a fényképészet. eredetileg tanult szakmáimban egy percet sem dolgoztam. Ellenben az „otthoni foto stúdiómban” - amit a fürdőszobánkban rendeztem be - színes fotókat nagyítottam, talán szerénytelenség nélkül mondhatom elsőként csináltam ilyet a vasi megyeszékhelyen.

- Érettségi után a Szombathelyi Fényszöv-be kerültem fényképész tanulónak - nyugdíjazásomig (egy rövid időszaktól eltekintve) ennél a cégnél dolgoztam. Természetesen a felvételimre magammal kellett vinnem az addig elkészített fotóimat. A cégnél azonnal felfigyeltek egyedülálló tehetségemre, így már az első héttől kezdve önálló anyagot csinálhattam egy üzemben. A cégnél végigjártam a ranglétrát. Vezető beosztásban előbb a színes labornak, majd több évtizedekig a riport osztálynak voltam a műteremvezetője. Ez utóbbi helyen elsősorban műszaki és reklámfotóval foglalkoztam, mindezek mellett leendő fényképész generációk egész sorát oktattam. Rendszeresen indultam - majd későbbiek folyamán zsűriztem is - előbb megyei és országos szövetkezeti, valamint nemzetközi fotókiállításokon. Kiállított munkáimat szinte minden alkalommal díjjal tüntették ki.

- A rendszerváltás idején 1990-ben egy éves időtartamban egy napilapnál dolgoztam fotoriporterként. Azonban ez a jellegű munka nem váltotta be hozzá fűzött reményeimet, így 1991-ben visszatértem anya cégemhez, ahol ismét műteremvezetői beosztásba kerültem, itt dolgoztam egészen nyugdíjazásomig. A nyugdíj mellett azonban továbbra is szenvedélyes fényképész vagyok.

- A fotózás, a szakmám, szenvedélyem, azzal foglalkozhattam munkám során, ami egyben a hobbim is volt, ezt csak kevesen mondhatják el magukról életük folyamán. A szakmai sikereim zálogaként családi életünk stabilitása szolgált. Az otthon meleg légkörét feleségem teremti meg, akivel három lányt neveltünk fel becsületben; szabadidőmben pedig három unokánk okoz számunkra kellemes és felhőtlen perceket.

Tanulmányok
Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 1957-1961, érettségi szakképesítéssel: könyvelő, tervező, statisztikus. 

Művészi készségek és kompetenciák

Minden a fotózással összefüggő foto kémiai, foto fizikai, illetve optikai ismerettel rendelkezem. A fotózást művészi szinten művelem, mind természetben, külső helyszínes felvételek esetében, mind műtermi körülmények között egyedülállót alkotok.Mihályfi Sándor

fototechnikus http://www.studio069.hu/ 
Szakmai tapasztalat

Studio O69 cég üzletvezetője és egyben tulajdonosa vagyok. A cégem Szombathelyen az ISIS Üzletházban található. 1993. évtől kezdődően jelenleg is egyéni vállalkozóként végzem munkámat. Teljes körű fotó szolgáltatás nyújtása: kereskedelem, laborálás (képkidolgozás), stúdió-szolgáltatások, fényképész tanulók gyakorlati képzése. Fotó szakmai feladatok és a kapcsolódó felelősség felvállalása. 

Tanulmányok 
1991: Üzleti kommunikációs tréning (Németország, Hamburg, Adecco AG) 1981: Vendéglátó-ipari technikum és üzletvezetői képzés 1975 - 1977: Orlay Kereskedelmi és Vendéglátói Szakközépiskola, Vendéglátó szak 1971 – 1975: Nagy Lajos Gimnázium – Szombathely, Gimnáziumi érettségi 
Egyéni készségek és kompetenciák
kiváló kommunikációs készség, jó szervező készség, precíz munkavégzés, művészi szintű fotózás

Kiváló kommunikációs képességekkel rendelkezem. Az egyéni vállalkozásom fenntartásával kapcsolatosan rengeteg szervezési feladatot kell nap, mint nap megoldanom. 
A fotózással kapcsolatosan mind fotó kémiai, mind optikai (fizikai) tekintetben teljes körű ismerettel rendelkezem. 
Művészi készségek és kompetenciák

A fotózáshoz nemcsak elméleti szinten vagyok ismerője, hanem a napi munkám során gyakorlatban is alkalmazom. Főként a műtermi (zárt terű, szabályozott körülmények közötti) fotózáshoz értek. Művészi szintű fotókat készítek. Különböző jeles családi eseményeket örökítek meg műtermemben.


Kapcsolódó galéria:


««  «  1 2  »  »»
2 oldal, 54 összesen, 1-36

Önkormányzat Perenye - Magyar