Településünk / Díszpolgáraink

DíszpolgárainkDr. Medgyesy-Schmikli Norbert

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára 
Perenye község Díszpolgára 
A népi hagyományok (népdalok, népszokások, népénekek és archaikus népi imádságok) gyűjtője Perenye községben és környékén; a gyűjtött anyag rendszerezője, a népszokásokról szóló tervezett könyv írója és rendszeres előadó a pályázat megvalósítása során.


Szakmai tapasztalat
1998. december 1-jétől folyamatosan. 

Foglalkozás / beosztás 1.) Levéltári kutatás (Történeti Hivatal, Budapest, 1998. december 1.–2001. január 31.). 2.) Egyetemi tanársegéd (PPKE BTK Történettudományi Intézet, 2001. február 1.–2009. december 31.). 3.) Egyetemi adjunktus (PPKE BTK Történettudományi Intézet, 2010. január 1–től folyamatosan). 4.) Óraadó tanár (LFZE Zenepedagógia Tanszék, 2007. szeptember 1.–2010. június 30.) 5.) Vendégelőadó (LFZE Népzene Tanszék, Budapest, 2008–tól folyamatosan.) 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Tudományos, levéltári és könyvtári kutatás; népének-gyűjtés; egyetemi oktatás. 

A munkáltató neve és címe Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Történettudományi Intézet, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. 

Tevékenység típusa, ágazat Egyetemi adjunktus, típusa: oktatás, tudományos kutatás és publikálás 

Tanulmányok
2001–2004: Történettudományi Doktori (PhD) Iskola, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (védés: Piliscsaba, 2006. október 20. eredmény: summa cum laude) 2000: Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Németország (ERASMUS-képzés, 1 szemeszter) 1999: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (CEEPUS-ösztöndíj) 1995–2001: Történelem – Régi magyarországi irodalom – Mediévisztika szak (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba) 1991–1995: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr 1983–1991: Liszt Ferenc Állami Zeneiskola, zongora tanszak, Győr 1983–1991: Radnóti Miklós Általános Iskola, majd 1985-től Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr 
Végzettség / képesítés 
Középiskolai történelem tanár; régi magyarországi irodalom-kutató 
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés 
Fő tárgyak: Történelem és magyar irodalom Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Az oktatást nyújtó intézmény neve: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Típusa: egyetemi képzés és doktori (PhD) képzés 

Társas készségek és kompetenciák 1.) Az egyetemi hallgatókból, tanítványokból álló, 18. századi, magyar nyelvű iskolai színdarabokat előadó Boldog Özséb Színtársulatot 2002 óta szervezem és vezetem: eddig 43 előadás során 10 db, 18. századi iskoladrámát mutattunk be, a színjátszókörben eddig 94 egyetemi és doktorandusz hallgató szerepelt. A színjátszókör 2008 decembere óta együttműködik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékével. A társulat munkája nyomán „Régi Magyar Színpad” címmel, 2010-ben 7 db DVD-lemez jelent meg audiovizuális egyetemi jegyzetként.
2.) A gregorián tételeket és népénekeket éneklő, egyetemi Kájoni János Scholát 2002–2008 között vezettem Piliscsabán. Az egyetemi ünnepségek mellett egyházzenei fesztiválokon énekeltünk, és 1–1 hangversenyt adtunk Csíksomlyón 2007. november 17-én és az LFZE Népzene Tanszék népi ének szakos növendékeivel közösen Győrött, 2008. június 28-án. 
3.) 1997. augusztus 28-a és 2012. február 29-e között hazai és nemzetközi konferenciákon összesen 31 db magyar és német nyelvű előadást tartottam. 

Szervezési készségek és kompetenciák 
3 alkalommal szerveztem nemzetközi tudományos konferenciát: 1.) 2002. október 14–15-én, Piliscsabán 87 előadóval, „A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára” címmel; 2.) 2007. június 25–27-én, Győrött 31 előadóval, „Vállal magasb mindeneknél – Konferencia a Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján” címmel; 3.) 2009. október 14–15-én, Piliscsabán és Budapesten 64 előadóval, „800 éves a Ferences Rend. Tudományos konferencia a Rend közép-európai művelődéstörténeti tevékenységéről” címmel. Mindhárom szimpóziumhoz művészeti programok csatlakoztak: barokk iskoladráma-előadás, hangverseny, kiállítás-megnyitó. 

Művészi készségek és kompetenciák Tiszta és bátor énekhang, elsősorban népdalok, népénekek és gregorián énektételek előadása, tanítása. 
 

Böhm Ernő

 

Biczó Barnabás 

Perenye Község Önkormányzatának képviselő testülete azt a döntést hozta, hogy az idei évben csak egyetlen Perenyéért Oklevelet adományoz

 Egy olyan személynek, aki Perenye szülötte.

Aki tanulmányai után visszatért szülőfalujába, és itt, Perenyében alapított családot. Fiatalon került be Perenye képviselő testületébe. Füzesi Tamás mellett alpolgármesterként sem riadt vissza a nagy kihívást jelentő feladatoktól, már akkor aktívan  részt vállalt a település életének alakításában, irányításában.

Aztán később  polgármester lett a település életében …..

Egy az állampolgárok között, egy a képviselők között, de mégis más …. mert neki kellett felelősséget vállalni a közösségért, neki kellett képviselni a lakosságot és közvetíteni a többség érdekében hozott döntéseket, és neki kellett adott esetben nemet mondani, ha a többség, vagy a pénzügyi helyzet azt kívánta. És sajnos bőven volt ilyen..

 Egy kis település soha nem volt, és ma sincs könnyű helyzetben. Az állami támogatások nem mindig  fedezik teljes körűen a szükséges kiadásokat. Saját bevételekre nagyon szűk lehetőségek vannak, így jelen esetben is talán az egyetlen kiugrási lehetőség a vissza nem térítendő pályázati forrásokban van.

 Polgármestersége idején voltak nagyon nehéz gazdasági évek. Ebben az időszakban is igyekezett a képviselő-testülettel együtt helytállani, gondoskodni a település zökkenőmentes működtetéséről.

 Munkája során:

-          Mindig kiemelt fordított az éves költségvetési tervek átgondolt kidolgozására, minden lehetőség kihasználására.

-          A kötelező alapfeladatok ellátása mellett élt a pályázati lehetőségekkel.

-          Fontos volt számára a lakossággal kialakított kapcsolata

-          Ugyancsak rendszeres és jó kapcsolatban dolgozott az önkormányzattal munkakapcsolatban lévő szervezetekkel, azok vezetőivel, a környező települések polgármestereivel.

-         

-           A helyi értékek megőrzését és továbbörökítését egyik kiemelt feladatának tekintette. Többször hangzott el a szájából: teremtsünk értéket!

-          Számára mindig a közösség, a többség érdekei, a település jövője volt a fő szempont

-          A helyieken kívül a hivatali dolgozókkal is jó kapcsolatot alakított ki, mely kölcsönösen segítette a munkavégzését;

 

 Biczó Barnabás 2006-2010 között volt Perenye alpolgármestere, majd 2010- 2014 között Perenye Polgármestere.

Több fontos dolgot emelhetnénk ki munkásságából, melyek közül a legfontosabbak a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek:

-          Sé-Perenye Körjegyzőség majd

-          a Séi közös Önkormányzati Hivatal létrehozása         

-          Az Önkormányzat, Óvoda működésének és a falu életének folyamatos biztosítása a legnehezebb pénzügyi helyzetben is

-          Érdek érvényesítés Perenye érdekében, bárkivel vagy bármivel szemben

-          Buszmegállók felújítása

-          a Béke út páratlan oldalának felújítására kiírt pályázat elnyerése

-          Aranyhíd Óvoda felújítása, falainak vízszigetelése, központi előírásoknak való megfeleltetés

-          Szélerőmű projekt és Kossuth Lajos utca felé vezető útszakasz szakadó partjának biztosítása érdekében folyatott tárgyalások bel- és külföldön

-          Árvízvédelem

-          Külterületi utak, árkok felújítása, tisztán tartása

-          Vadásztársaság –önkormányzat – földtulajdonosok jó kapcsolatainak kialakítása

-          Egyházközséggel, civil szervezetekkel, szomszédos településekkel való jó kapcsolat fenntartása, kiépítése

-          az egyházközséggel közösen a templom 250 évfordulójának megünneplése és az Acclesia Agathea könyv megjelenésének segítése

 

-          Több pályázat előkészítése

-          TÁMOP  Építő közösségek pályázat, amelynek keretében:  fotó és előadó művészet foglalkozások szervezésén felül több, mint 130 gyermek számára szervezett ingyenes tábort Kaszópusztán, Kőszegen majd a gyöngyösfalusi Holdfény Ligetben

-          TÁMOP Ép testben ép lélek pályázat keretében többek között az egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programokat, előadásokat, egészségnapot, biciklitúrát, tekebajnokságokat szervezett

-          A perenyei hagyományokat felelevenítő, azok továbbörökítését célzó rendezvények újraélesztéese az Ő nevéhez köthető, úgy, mint:  Szüreti felvonulás és mulatság, Májusfa állítás, Lucázás..

-          Új, közösségépítő rendezvények szervezése, mint Perenyei Főzőshow- és verseny, Sé, Bucsu és Narda településekkel közösen szervezett Szilveszter túra..

-          Nem szabad megfeletkezni arról a hatalmas képanyagról sem, amelyet a korábban említett pályázatoknak köszönhetően sikerült munkássága alatt a jövő számára megörökíteni, értékként továbbhagyni

Kiemelkedő művészeti tehetségét már korábban is élvezhette a falu a hivatal felújított bejáratánál az ajtóra gravírozott Perenye címernek köszönhetően

Ennek folytatásaként 2017-ben készült el az a közel 1*2méteres üvegkép, amelyet több, mint 450 munkaórával, társadalmi munkában készített. Amely lehet, hogy valakinek csak egy kép, de eszmei értékét tekintve egyedülálló, egy igazi kuriózum: több milliós értéke elhomályosul a mellett a tény mellett, hogy nincs még egy olyan csodálatos, üvegbe, kézi munkával gravírozott Betlehem sem a megyében, sem Magyarországon, sem a világban, mint amilyen a Perenyei Betlehem.

Mindezek tükrében Perenye Község Önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelettel összhangban,

PERENYÉÉRT VÉGZETT ÁLDOZATOS MUNKÁJÉÉRT

ÉS KIEMELKEDŐ MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉÉRT
BICZÓ BARNABÁS RÉSZÉRE
DÍSZPOLGÁRI CÍMET ADOMÁNYOZ.

Tisztelettel felkérem Ágh Péter országgyűlési képviselő urat és Imre Viktóriát, Perenye polgármesterét, hogy a kitüntetést átadja!

Biczó Barnabás díszpolgárral készített interjú a Perenyei Betlehem kapcsán a következő oldalon olvasható:

 https://9722perenye.hu/hu/telepulesunk/perenyei-betlehem/

<span en-us"=""> 


Kapcsolódó galéria:


««  «  1 2  »  »»
2 oldal, 42 összesen, 1-36

Önkormányzat Perenye - Magyar